CS CoachingAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden CS Coaching & Contracting voor Coaching en Organisatie Advies

Artikel 1            – Algemene bepalingen

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, mondelinge afspraken, overeenkomsten en intentieverklaringen) tussen

CS Coaching & Contracting en de opdrachtgever van CS Coaching & Contracting. Wanneer enige bepaling van de Algemene Voorwaarden niet geldig blijkt, blijven de overige elementen in de Algemene Voorwaarden van kracht.

1.2

De belangrijkste Algemene Voorwaarden voor samenwerking met CS Coaching & Contracting is menselijke interactie, waarbij wederzijds respect de drijvende factor is. Elke vorm van samenwerking zal doorlopend getoetst worden op menselijkheid, aandacht en interesse voor elkaar. Het niet respecteren van deze voorwaarde kan stopzetting van de samenwerking betekenen vanuit CS Coaching & Contracting en mag ook voor de opdrachtgever reden zijn de samenwerking te beëindigen.

1.3

Wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden of in de offerte/overeenkomst die wederzijds is opgesteld, zijn alleen geldig indien CS Coaching & Contracting deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende offerte(s) en overeenkomst(en).

1.4

Offertes en mondelinge (prijs-) afspraken zijn geldig gedurende 2 maanden na dagtekening of datum van overleg.

 

Artikel 2            -Bepaling van “samenwerking”

2.1

De samenwerking tussen CS Coaching & Contracting en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling CS Coaching & Contracting een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en CS Coaching & Contracting deze opdracht accepteert. De vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de omvang geen overeenkomst wordt verzonden geldt de factuur als overeenkomst, welke wordt geacht de samenwerking volledig weer te geven.

2.2

Alle handelingen die worden verricht als gevolg van het in 2.1 bepaalde, zijn een uitvoering van de overeenkomst. CS Coaching & Contracting is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, waarbij een onderbroken uitvoering van de opdracht mogelijk is.

2.3

In het geval van opdrachten van CS Coaching & Contracting die niet schriftelijk door CS Coaching & Contracting zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door CS Coaching & Contracting worden gegeven. Als de opdrachtgever rechten aan de opdracht wilt ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd

2.4

CS Coaching & Contracting behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren. De samenwerkingsafspraken gelden nu en niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.5

CS Coaching & Contracting is gerechtigd om voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

2.6

Indien bij betrokken partijen onduidelijkheid ontstaat over enige onderdelen van samenwerking, zullen in overleg deze onderdelen besproken en mogelijk geherformuleerd worden, losstaand van de mogelijke (kosten-) implicaties die de eerdere interpretatie van de samenwerkingsvorm tot gevolg heeft gehad.

 

Artikel 3            -Tarieven

3.1

De betaling van de door CS Coaching & Contracting te verrichten werkzaamheden gebeurt;

1          Voor arbeidsuren, voorbereiding, auteursrechten, kantoormaterialen, administratie         en coachingsmateriaal noodzakelijk voor consultancy en coaching, vertaald in één uurtarief exclusief BTW, dan wel conform CS Coaching & Contracting daarvoor specifieke geoffreerde bedragen;

2          Voor andere dan de in 3.1.1 genoemde werkzaamheden geldt het overeengekomen aantal projecturen voor de samenwerking volgens een door CS Coaching & Contracting vastgesteld uurtarief exclusief BTW.

3          De geldende tarieven zijn de bedragen die zijn vermeld in de meest recente investeringsoverzichten of door CS Coaching & Contracting aan opdrachtgever bevestigde prijzen.

3.2

In de tarieven zijn niet inbegrepen de kosten van reizen, vervoer, overnachting, verzendkosten en overige extra kosten of belastingen die onlosmakelijk met de samenwerking zijn verbonden. Deze kosten worden separaat doorbelast aan de opdrachtgever. Door CS Coaching & Contracting aan de opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

3.3

Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren door welke oorzaak dan ook verhoogd of verlaagd worden, is CS Coaching & Contracting gerechtigd de tarieven dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en met opdrachtgever te verrekenen.

3.4

CS Coaching & Contracting kan niet aan een aanbieding gehouden worden, wanneer redelijkerwijs te begrijpen is dat de aanbieding kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4            -Betaling

4.1

CS Coaching & Contracting zal met de opdrachtgever heldere afspraken maken over de betaling van voorschotnota’s, tussennota’s en de eindafrekening. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

4.2

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen nota’s binnen 30 dagen na factuurdatum aan CS Coaching & Contracting te worden betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

4.3

De op de bankschriften aangegeven betalingsdag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook staan los van de genoemde betalingsverplichtingen.

4.4

Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van CS Coaching & Contracting op de opdrachtgever beschouwd.

4.5

De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de samenwerking beëindigd is. Wanneer de opdrachtgever optreedt als tussenpersoon en geen eigen verplichtingen wenst te hebben, dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden aangegeven.

4.6

Indien de opdrachtgever niet binnen de in 4.2 genoemde termijnen betaald, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijnen in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Daarmee is de opdrachtgever rente aan CS Coaching & Contracting verschuldigd over openstaande vorderingen van CS Coaching & Contracting van 1,22% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van CS Coaching & Contracting op schadevergoeding op basis van de wet.

4.7

Alle kosten van invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan CS Coaching & Contracting verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform de geldende incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten. De incassokosten worden berekend over de het gehele door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, inclusief genoemde rente van 1,22%.

 

Artikel 5            -Werkzaamheden/ garantie/ eigendom

5.1

CS Coaching & Contracting garandeert dat zij de overeengekomen werkzaamheden naar het beste kunnen zal verrichten. In de samenwerkingsovereenkomst zullen zo concreet mogelijke doelstellingen afgesproken worden, die als leidraad dienen in het realiseren en de garantie van de werkzaamheden.

5.2

De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het navolgende;

  • Ten aanzien van de door CS Coaching & Contracting te verrichten onderzoeken en opdrachten wordt geen volledigheid door CS Coaching & Contracting gegarandeerd, noch wordt enige andere garantie gegeven ten aanzien van de resultaten van dergelijke ondezoeken. Eventuele adviezen worden vrijblijvend door CS Coaching & Contracting gegeven. De beslissing om een advies al dan niet uit te voeren of te implementeren, evenals alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening en risico van de opdrachtgever genomen. In het geval van onderzoek is de taak van CS Coaching & Contracting beperkt tot het onderzoeken van het gevraagde in het kader van de samenwerking. De opdrachtgever dient zelf maatregelen te nemen voor marktonderzoeken en andere onderzoeksresultaten.
  • Bij verzoeken voor een coachingstraject is de taak van CS Coaching & Contracting beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde coachingstrajecten, het mogelijk (laten) uitvoeren van de coachingsgesprekken en de evaluatie op te stellen. De opdrachtgever is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de medewerkers.
  • In geval een termijn wordt gesteld voor de opdracht, dan wel voor welke actie ook, zal CS Coaching & Contracting naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde informatie. CS Coaching & Contracting mag bij gebreke aan duidelijke instructies van opdrachtgever, maar is nooit verplicht naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever. De opdrachtgever verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal CS Coaching & Contracting niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

5.3

De opdrachtgever stemt nadrukkelijk in met het feit dat de gebruikte coachings- en consultancy materialen en -kennis eigendom is en blijft van CS Coaching & Contracting. Deze eigendom mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden in het kader van de samenwerking met CS Coaching & Contracting. Doorverkoop en andere vormen van gebruik buiten de samenwerking met CS Coaching & Contracting wordt gezien als oneigenlijk gebruik en is daarmee strafbaar.

 

Artikel 6            -Aansprakelijkheid

6.1

CS Coaching & Contracting is niet verantwoordelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan CS Coaching & Contracting verstrekte gegevens en aanvaard hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever geeft CS Coaching & Contracting het recht tot toepassing van artikel 8 (beëindiging).

6.2

Op grond van de aard van de werkzaamheden van CS Coaching & Contracting en de subjectieve beoordelingsaspecten die daarbij steeds een rol spelen is CS Coaching & Contracting niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit haar werkzaamheden behoudens in geval van opzet dan wel grove schuld.

6.3

Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheid door personeel in dienst bij CS Coaching & Contracting of andere personen met wie CS Coaching & Contracting samenwerkt, daaronder begrepen adviezen door deze personen, is CS Coaching & Contracting niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.

6.4

CS Coaching & Contracting is niet aansprakelijk voor weigering van merken, modellen, handelsnamen (etc).

6.5

De bewijslast met betrekking tot enige beweerlijke aansprakelijkheid van CS Coaching & Contracting berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

6.6

De opdrachtgever zal CS Coaching & Contracting vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst dan wel enig door CS Coaching & Contracting ingevolge de overeenkomst verricht depot of andere handelingen.

 

Artikel 7            -Overmacht

7.1

Bij overmacht is CS Coaching & Contracting gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Ook kan CS Coaching & Contracting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden zijn. In geval van opschorting zal CS Coaching & Contracting alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst (deels of geheel) te beëindigen.

7.2

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waarvoor CS Coaching & Contracting tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever. Ook brand, overstromingen, stakingen, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, computerstoring en storingen in post-, en telecommunicatie activiteiten, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van CS Coaching & Contracting kan worden gevraagd dat zij haar verplichtingen naar haar opdrachtgever (verder) nakomt, gelden als overmacht.

7.3

CS Coaching & Contracting is altijd gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden c.q. delen van de samenwerking die reeds zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden sprake was.

 

Artikel 8            -Beëindiging/ opschorting/ schadevergoeding

8.1

Indien de opdrachtgever:

  • zijn eigen faillissement aanvraagt is staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of
  • overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of
  • enige verplichtingen uit kracht der wet contractuele condities jegens CS Coaching & Contracting niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet; wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan CS Coaching & Contracting onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.2

CS Coaching & Contracting is in de in artikel 8.1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

  • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen middels een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of
  • aan CS Coaching & Contracting verschuldigd bedrag direct in zijn geheel op te eisen en/of
  • voor de overeenkomst vader na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 9            -Informatieplicht

9.1

De opdrachtgever is gehouden CS Coaching & Contracting onmiddellijk te informeren indien zich (een van de) in artikel 8.1 sub1 en 2 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen aan CS Coaching & Contracting niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situtaie waarover CS Coaching & Contracting advies zal geven.

 

Artikel 10          -Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op elke samenwerking tussen CS Coaching & Contracting en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2

Geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem onverminderd het recht van CS Coaching & Contracting eventuele geschillen bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken. Alle voorgaande Algemene Voorwaarden van CS Coaching & Contracting komen hiermee te vervallen.

10.3

Deze voorwaarden van CS Coaching zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch.