CS CoachingPrivacy Statement

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

CS Coaching & Contracting

Vleugeldijk 5, 5305VE Zuilichem

Telefoonnummer; 0628410654

Emailadres: info@cs-coaching.nl

CS Coaching & Contracting verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

CS Coaching & Contracting verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

-NAW gegevens

-Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummers

-Geboortedatum en -plaats

-Geslacht

-(Pas)foto

-Interessegebieden

-Opleidingsinformatie

-Werkervaring

-Werkgever

-Bankgegevens

Doeleinden

CS Coaching & Contracting verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals;

  • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in het hard copy;
  • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
  • Het onderhouden van contact;
  • Een goede en efficiënte diensverlening;
  • Het verrichten van administratieve handelingen;
  • Verbetering van de dienstverlening;
  • Facturering;
  • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
  • Marketing;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw) (aansluitings)overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CS Coaching & Contracting hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van

CS Coaching & Contracting persoonsgegevens aan CS Coaching & Contracting verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat CS Coaching & Contracting deze gegevens verwerkt.

Verstrekken binnen CS Coaching & Contracting

CS Coaching & Contracting kan op verzoek individuele CS Coaching & Contracting -leden relevante persoonsgegevens van CS Coaching & Contracting -leden verstrekken ten behoeve van het organiseren van een activiteit. Zo’n activiteit dient te allen tijde als doel te hebben ten goede te komen aan het individuele lid, wiens persoonsgegevens verstrekt worden en/of aan de doelen van

CS Coaching & Contracting.

Verstrekken aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan CS Coaching & Contracting persoonsgegevens uitwisselen met derden. CS Coaching & Contracting kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met CS Coaching & Contracting en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CS Coaching & Contracting aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verstrekt (de EER is de Europese Econonische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

CS Coaching & Contracting zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekend dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat CS Coaching & Contracting zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgevens. Daarom heeft CS Coaching & Contracting passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om CS Coaching & Contracting een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u CS Coaching & Contracting verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

CS Coaching & Contracting

Vleugeldijk 5, 5305 VE Zuilichem

Telefoonnummer: 0628410654

Emailadres: info@cs-coaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door

CS Coaching & Contracting, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 april 2019.

CS Coaching & Contracting kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.